Wolne stanowisko pracy DOKTORANT w Zakładzie Biologii Komórki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wolne stanowisko pracy DOKTORANT w Zakładzie Biologii Komórki

 
Poszukiwana 1 osoba na stanowisko
 
DOKTORANT
 
w ramach projektu NCN SONATA 13 nr 2017/26/D/NZ5/01088
 
pt. „Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego”
 
 Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Zakład Biologii Komórki
 
 
 

 

 
Wymagania: 
 
1. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia) o profilu biologicznym, biotechnologicznym, biomedycznym lub pokrewnym, zainteresowani pracą naukową w obszarze biologii nowotworów i medycyny translacyjnej. 
2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
3. Doświadczenie laboratoryjne w zakresie podstawowych technik biologii molekularnej.
4. Znajomość metod immunohistochemicznych / immunofluorescencyjnych. 
5. Znajomość zasad pracy z materiałem klinicznym oraz podstawowe doświadczenie w hodowli komórek eukariotycznych.
 
Osobę ubiegającą się o w/w stanowisko powinien cechować:
 
  • Wysoki stopień motywacji, komunikatywność i kreatywność.
  • Umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej oraz zdolność do krytycznej oceny otrzymanych wyników.
  • Wiedza z zakresu onkologii, urologii, urologii i/lub onkologii doświadczalnej, diagnostyki molekularnej i statystyki biomedycznej będzie dodatkowym atutem.
  • Doświadczenie w pracy z materiałem klinicznym.
 
Opis zadań:
 
Doktorant/ka stypendyst(k)a weźmie udział w realizacji projektu badawczego SONATA pt. „Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego” kierowanego przez dr Natalię Bednarz-Knoll. Główne zadania badawcze to: analiza obecności keratyn i fenotypów keratynowych w preparatach histologicznych metodą barwienia immunohistochemicznego, izolacja i oznaczanie komórek nowotworowych krążących we krwi, mikrodyssekcja komórek nowotworowych i analiza ekspresji genów technikami qPCR, nanostring i/lub hybrydyzacji in situ, a także analiza statystyczna.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys z listą osiągnięć i opisem umiejętności przydatnych w projekcie, w których kandydat ma doświadczenie
2. List motywacyjny
3. Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i osiągnięcia (publikacje, certyfikaty, dyplomy, nagrody, staże i kursy, itp)
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (do 30.07, jeżeli obrona nastąpiła w 2018 r.)
5. Dane kontaktowe osoby/ób, które mogą wystawić referencje
6. Oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie do dnia 1 października 2018 r. lub zaświadczenie o byciu uczestnikiem studiów doktoranckich na moment rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie
 
Termin i forma składania wniosków: zgłoszenia należy nadsyłać do 15 lipca 2018 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nbk@gumed.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „doktorant Sonata 13”.
 
Warunki zatrudnienia:
 
Stypendium w wysokości 2000 PLN/miesiąc wypłacane przez 33 miesięcy od 1 października 2018.
 
Informacje dodatkowe:
 
Prosimy o dopisanie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.).
Warunki zatrudnienia określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.”. Zatrudniony/a zostanie kandydat/ka, który/a otrzyma najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. Zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji, gdy laureat/ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendium.
 
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do 20.07.2018. W trakcie trwania postępowania konkursowego kandydaci będą poproszeni o przedstawienie w formie prezentacji wyników swych dotychczasowych prac naukowych.
W sprawie wszelkich dodatkowych informacji prosimy o kontakt: nbk@gumed.edu.pl
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, tel. centrali: (58) 349-11-11
2) Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jest mgr Piotr Małecki, nr tel. 58 349-10-27, adres email: iod@gumed.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 lipca 2018 roku, 14:08