fbpx Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Biochemii Białek MWB UG i GUMed | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Biochemii Białek MWB UG i GUMed | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Biochemii Białek MWB UG i GUMed

Gdańsk, dnia 30 października 2019 roku

DZIEKAN

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne Asystenta

w Pracowni Biochemii Białek Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2 grudnia 2019 roku

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na zastępstwo

Słowa Kluczowe: inżynieria genetyczna, białka opiekuńcze, biochemia białek

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • Posiadać sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące analizy funkcji i mechanizmów działania białek opiekuńczych. Posiadać umiejętność posługiwania się technikami biologii molekularnej. Posiadać praktyczną znajomość technik laboratoryjnych związanych z izolacją aktywnych białek.
 • Posiadać udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych. 
 • Posiadać doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako kierownik lub wykonawca.
 • Brać czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 • Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu: inżynierii genetycznej lub biofizyki.
 • Znać język polski i angielski na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

 

Zwycięski kandydat dołączy do grupy badawczej prof. dr hab. Krzysztofa Liberka zajmującej się realizacją tematyki związanej badaniem funkcji białek opiekuńczych. (informacje o grupie badawczej: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/zespoly_badawcze/pracownia_biochemii_bialek

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (ul. Antoniego Abrahama 58, 80-307 Gdańsk) następujące dokumenty:

 

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • CV
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
 • Kopię dyplomu potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

 

Aplikacje należy składać osobiście w Dziekanacie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (Gdańsk, ul. Antoniego Abrahama 58) w godzinach 11.00-14.00 (pon – piątek), tel. (58) 523 63 20 ; (58) 523 63 21 lub przesłać na adres: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed; ul. Antoniego Abrahama 58; 80-307 Gdańsk

Nie przyjmujemy ofert zgłaszanych drogą elektroniczną.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata

 

 

 

 

 

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta w Pracowni Biologicznej Ochrony Roślin MWB UG i GUMed oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem email: poin@ug.edu.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.