fbpx Przewody doktorskie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Dima Antoun wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed
Magda Dominika Wąchalska Udział białek komórkowych uczestniczących w hamowaniu prezentacji antygenów zależnym od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa BHV-1

Participation of cellular proteins in the inhibition of antigen presentation dependent on UL49.5 protein of bovine herpesvirus BHV-1

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Marta Matuszewska Badanie wpływu glukozy i glicerolu oraz jonów żelaza na syntezę związków przeciwdrobnoustrojowych i formowanie biofilmu przez Pseudomonas donghuensis  P482

Investigation of the influence of glucose, glycerol and iron ions on the synthesis of antimicrobials and formation of biofilm by Pseudomonas donghuensis  P482”

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Anna Maria Nagel Wpływ mikrośrodowiska guza na komórki nowotworowe raka piersi w kontekście zmian w obrębie receptora estrogenowego

The influence of tumour microenvironment on breast cancer cells in the context of changes within oestrogen receptor

Promotor: Dr hab. Anna Żaczek
Kamila Agnieszka Butowska Koniugaty doksorubicyny z sekwencją peptydową wrażliwą na metaloproteinazy jako potencjalne układy w celowanej terapii przeciwnowotworowej


Conjugates between metalloproteinases sensitive peptide and doxorubicin for targeted anticancer therapy

Promotor: Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Igor Rafał Obuchowski Współpraca pomiędzy małymi białkami szoku cieplnego IbpA i IbpB w wiązaniu i późniejszej dezagregacji zdenaturowanych białek

Small heat shock proteins IbpA and IbpB cooperate in sequestration of misfolded substrates to promote their refolding

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Liberek
prof. dr hab. Jacek Otlewski

dr hab. Wojciech Pokrzywa
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. Jacek Otlewski
PDF icon Recenzja - dr hab. Wojciech Pokrzywa
PDF icon Streszczenie
Marta Hubisz Analiza funkcjonalna receptora GerA w przetrwalnikach Bacillus subtilis

Functional analysis of GerA germination receptor in Bacillus subtilis endospores

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Tomasz Mikołaj Maciąg Oddziaływania międzygatunkowe w obrębie konsorcjum bakterii chroniącego ziemniaka przed bakteriami pektynolitycznymi

Interspecies interactions within consortium of bacteria protecting potato against pectinolytic bacteria

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Agata Woźniak Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów na działanie antybiotyków

Photodynamic inactivation as a tool for sensitization of multidrug resistant pathogens to antimicrobials


Promotor: Dr hab. Mariusz Grinholc
Michał Karol Pierański Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym

Evaluation of photoinactivation potential in eradication of Streptococcus agalactiae in the urogenital system

Promotor: Dr hab. Mariusz Grinholc
Inga Blanka Jamrożek Opracowanie in silico modelu receptora kiełkowania przetrwalników GerA Bacillus subtilis

Developing an in silico model of the GerA Bacillus subtilis germination receptor

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. dr hab. Sławomir Filipek

Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk
Gabriela Lucyna Brzuska Rekombinowane cząstki wirusopodobne jako potencjalne antygeny szczepionkowe przeciwko wirusowi Zika

Recombinant virus-like particles as potential vaccine candidates against Zika virus

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Magdalena Jabłońska Molekularne mechanizmy oddziaływania między szczepem Pseudomonas donghuensis z pomidorem w czasie kolonizacji korzeni

Molecular mechanisms of the interactions between Pseudomonas donghuensis and tomato upon colonization

Promotor: Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Małgorzata Kleczewska Porównanie bakteryjnych i eukariotycznych systemów Hsp70 funkcjonujących w biogenezie centrów żelazo – siarkowych

Comaprison of bacterial and eukaryotic Hsp70 systems functioning in the biogenesis of iron-sulfur clusters

Promotor: Dr hab. Rafał Dutkiewicz
Prof. dr hab. Hanna Kmita

Prof. dr hab. Paweł Lipiński
Angelika Małgorzata Michalak Kultury in vitro i in vivo roślin z gatunku lris pseudacorus źródłem związków biologicznie czynnych

ln vitro and in vivo cultures of lris pseudacorus plants as a source of biologically active secondary metabolites

Promotor: Dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
Aleksandra Ewa Lewandowska Jakościowa i ilościowa analiza proteomiczna płynów pęcherzykowych jako potencjalna metoda oceny jakości oocytów pochodzących od pacjentek przechodzących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego

Qualitative and quantitative proteomic analysis of human follicular fluids as a potential method of quality assessment of oocytes from patients undergoing in vitro fertilization procedure

Promotor: Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
Monika Romanik-Błońska Kompleksy stakingowe polifenoli z malin z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi

Stacking complexes between poliphenols from raspberries and heterocyclic aromatic amines

Promotor: Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Anna Patrycja Felberg Znaczenie układu dopełniacza w powstawaniu nowotworów oraz w terapii przeciwnowotworowej

Role of the complement system in cancer development and anticancer therapy

Promotor: dr hab. Marcin Okrój
Aleksandra Urban Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza – charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny

Mutations of early proteins of the complement cascade – functional characteristics, potential applications

Promotor: Dr hab. Marcin Okrój
Jakub Michał Fikowicz-Krośko Identyfikacja i charakterystyka genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L.

Identification and characterization of genes specifically up-regulated in Dickeya solani during colonization of Solanum tuberosum L. and Solanum dulcamara L.

Promotor: Dr hab. Robert Czajkowski
Anna Zofia Czarnota Chimeryczne, wirusopodobne cząsteczki HBV-HCV jako potencjalna szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C

Chimeric HBV – HCV virus-like particles as a potential vaccine against Hepatitis C

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Natalia Wanda Derewońko Rola białek wirusowych oraz ich oddziaływanie z czynnikami komórkowymi podczas bezpośredniego transportu międzykomórkowego (cell-to-cell spread) alfaherpeswirusów

Role of viral proteins and their interaction with host factors during cell-to-cell spread of alphaherpesviruses

Promotor: Prof. dr hab. Kryzstyna Bieńkowska-Szewczyk
Paulina Weiher Rekombinowane przetrwalniki Bacillus subtilis jako potencjalne szczepionki przeciwko patogenom wirusowym.

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Karolina Paulina Uranowska Właściwości biochemiczne i immunogenne potencjalnego antygenu szczepionkowego opartego na konserwowanej domenie „nóżki” hemaglutyniny wirusa grypy

Biochemical and immunogenic properties of potential vaccine antigen based on conserved stalk domain of influenza virus hemagglutinin

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Weronika Aniela Hoffmann Aktywność rekombinowanej rybonukleazy DICER w kontekście infekcji herpeswirusowej

Activity of recombinant ribonuclease DICER in the context of herpesviral infection

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Agnieszka Katarzyna Borowik Wpływ wybranych nanocząstek węglowych i metalicznych na aktywność modelowych niskocząsteczkowych związków biologicznie czynnych

Influence of selected carbon and metallic nanoparticles on the activity of model biologically active low molecular weight compounds

Promotor: Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Prof. dr hab. Maria Bryszewska

Dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw.
Tomasz Filip Łęga Konstrukcja jadalnej szczepionki przeciwko wirusowi grypy dla drobiu opartej na rekombinowanych przetrwalnikach Bacillus subtilis

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Wojciech Aleksy Potocki Białka adsorbowane na przetrwalnikach Bacillus subtilis jako szczepionka przeciwko Clostridium difficile

Protein adsorber on spores of Bacillus subtilis as a vaccine against Clostridium difficile

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Karolina Ewa Zimmer Analiza zmienności genetycznej glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów poddanych terapii interferonem alfa i rybaviryną

Hepatitis C Virus E2 glycoprotein genetic variability in patiens subjected to interferon-ribavirin therapy

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Adam Stanisław Ossowicki Understanding the traits of Pseudomonas spp. involved in biological control and plant-microbe interaction

Promotor: Prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra
Marcin Augustyniak Modelowanie molekularne kompleksów kinazy białkowej PrkC z domniemanymi endogennymi celami aktywności fosforylacyjnej 

Molecular modeling of complexes of PrkC protein kinase with possible endogenous targets of phosphorylation activity

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Dr hab. inż. Aleksander Herman

Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

Prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon recenzja 3
PDF icon Streszczenie
Michał Rogaczewski Koewolucja mitochondrialnych  białek opiekuńczych uczestniczących w biogenezie centrów żelazo-siarkowych

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Kamil Krystian Belau Zastosowanie mezoskopowych pól siłowych do przewidywania oddziaływań międzycząsteczkowych w procesie tworzenia kapsyd wirusowych

The usage of coarse-grained force fields in predicting intermolecular interactions in the viral capsid formation process

Promotor: Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Iwona Piątek System for heterologous proteins display on the surface of Bacillus subtilis spores

Promotor: Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. dr hab. Antoni Banaś

Dr hab. Izabela Święcicka, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
Rafał Banasiuk Zielona synteza bioaktywnych nanocząstek wybranych metali

Green synthesis of bioactive nanoparticles of selected metals

Promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka
Michał Grabowski Analiza wybranych czynników molekularnych wpływających na poziom homocysteiny w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu

Analysis of selected molecular factors affecting the homocysteine level in the pathogenesis of ischemic stroke

Promotor: Prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki
Prof. dr hab. Jan Jacek Kaczor

Dr hab. Patrycja Koszałka
PDF icon recenzja 1
PDF icon recenzja 2
PDF icon Streszczenie
Alicja Skrla Znaczenie oddziaływań pomiędzy domenami M i NBD1 dla aktywności białka opiekuńczego ClpB z Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Adam Kawiński Charakterystyka metabolizmu materiałów zapasowych w kiełkujących nasionach roślin oleistych magazynujących woski

Promotor: Prof. dr hab. Antoni Banaś
Vasil Borisov Krapchev Application of recombinant  surface antigens of hepatitis C virus (HCV) for studies of virus entry

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Beata Marta Gromadzka Metody monitorowania i zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy RNA w oparciu o cząsteczki wirusopodobne

Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Dr hab. Robert Czajkowski

Prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Dorota Anna Lesiak Właściwości immunomodulacyjne białka US3 alfaherpeswirusów

Immune evasion properties of US3 protein of alphaherpesviruses

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk